Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  uy tín
  sự thành công của bà ta trong kinh doanh đã tạo cho bà một uy tín nào đó trong xã hội
  dấu ấn
  các bức họa của Rembrandt mang dấu ấn thiên tài

  * Các từ tương tự:
  cachetic