Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cachetic /kə'keitik/  

  • Tính từ
    (y học) suy mòn