Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giòn, dễ vỡ, dễ gãy
  as brittle as thin glass
  giòn như thủy tinh mỏng
  have a brittle temper dễ cáu, hay cáu
  chói tay, khó chịu (âm thanh)
  a brittle laugh
  tiếng cười chói tai
  khắc nghiệt, không có tình
  a cold brittle woman
  một bà lạnh lùng, không có tình

  * Các từ tương tự:
  brittle program, brittlely, brittleness