Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friable /'fraiəbl/  

  • bở, mủn, dễ vụn
    friable soil
    đất bở

    * Các từ tương tự:
    friableness