Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friableness /fraiə'biliti/  

  • Danh từ
    tính bở, tính dễ vụn