Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thuộc về, là của
  these books belong to me
  những cuốn sách này là của tôi
  cái nắp này là của cái bình này
  thuộc vào (chỗ nào); ở (chỗ nào)
  where do these things belong?
  những thứ này để vào chỗ nào
  thuộc vào loại
  whales belong among the mammals
  cá voi thuộc loài có vú
  thuộc bổn phận của, là việc của
  điều tra vấn đề ấy là bổn phận của anh
  là thành viên của
  ông ta chưa bao giờ là thành viên của nghiệp đoàn nào cả

  * Các từ tương tự:
  belongings