Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ đơn của begin
    xem begin