Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tư vấn
    an advisory committee
    ủy ban tư vấn