Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Adam (người đàn ông đầu tiên trên trái đất)
  not know somebody from Adam
  xem know

  * Các từ tương tự:
  adam's apple, adamant, adamantine, adamantly, adamantoblast, adamic, adamite