Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con người
    người thuộc phái ở truồng