Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adamantly /'ædəməntli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiên quyết, [một cách] cứng rắn