Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    của hay giống thời kỳ Adam
    nguyên thủy