Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adam's apple /,ædəmz'æpl/  

  • giải phẫu
    trái cổ