Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abolition /,æbə'li∫n/  

 • Danh từ
  sự thủ tiêu, sự bãi bỏ
  the abolition of slavery
  sự thủ tiêu chế độ nô lệ, sự phế nô

  * Các từ tương tự:
  abolitionary, abolitionise, abolitionism, abolitionist, abolitionize