Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nullification /nʌlifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm mất giá trị pháp lý
    sự vô hiệu hóa