Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annulment /ə'nʌlmənt/  

  • Danh từ
    sự hủy bỏ, sự hủy