Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiếng số) (tạo tính từ) (khẩu ngữ, thường nghĩa xấu)
  ngôn ngữ; biệt ngữ
  ngôn ngữ máy tính
  ngôn ngữ báo chí

  * Các từ tương tự:
  speak, speak-easy, speakable, speaker, speakership, speaking, speaking clock, speaking tube, speaking-trumpet