Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speaking tube /,spi:kiη'tju:b/  

  • Danh từ
    ống điện thoại (để người ở các phòng khác nhau trong một ngôi nhà, một tàu thủy… có thể nói chuyện với nhau)