Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speaking-trumpet /'spi:kiɳ,trʌmpit/  

  • Danh từ
    cái loa (để nói xa)