Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speak-easy /'spi:k,i:zi/  

  • Danh từ
    hàng bán rượu lậu (vào khoảng 1920-1930 ở Mỹ)