Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speaking clock /,spi:kiη'klɒk/  

  • Danh từ
    dịch vụ điện thoại báo giờ