Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

research /ˈriːˌsɚʧ/