Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Mỹ analyze)
  phân tích
  analyse water
  phân tích nước
  phân tích ngữ pháp một câu
  analyse an issue
  phân tích một vấn đề
  như psychoanalyse

  * Các từ tương tự:
  analyser, analyser, analyzer, analyses