Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investigation /in,vesti'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự điều tra dò xét
    cuộc điều tra dò xét, cuộc điều tra

    * Các từ tương tự:
    investigational