Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investigational /investi'geiʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự điều tra nghiên cứu