Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interrogation /in,terə'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự hỏi, sự thẩm vấn

    * Các từ tương tự:
    interrogational