Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross-examination /'krɒsigzæmi'nei∫n/  /'krɔ:sigzæmi'nei∫n/

  • Danh từ
    (luật học) sự thẩm vấn
    cuộc thẩm vấn