Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enquiry /in'kwaiəri/  

  • Danh từ
    sự điều tra, sự thẩm tra; sự thẩm vấn, sự hỏi
    câu hỏi

    * Các từ tương tự:
    enquiry character (EC) = inquiry character, enquiry-response