Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

researcher /ri'sɜ:t∫ə[r]/  

  • Danh từ
    người nghiên cứu, nhà nghiên cứu