Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hối hận; ăn năn

    * Các từ tương tự:
    remorsefully, remorsefulness