Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ lóng) thức ăn (đi đường, đi cắm trại...)
  Danh từ
  (từ lóng) giám thị (trường đại học Căm-brít, Ôc-phớt) ((như) proggins)
  Ngoại động từ
  (từ lóng) (như) proctorize

  * Các từ tương tự:
  progamete, progamic, progenesis, progenetic, progenitive, progenitor, progenitorial, progenitress, progenitrix