Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tiền phát sinh; phát sinh sớm