Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh vật học) giao tử non; tiền giao tử