Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progenitive /progenitive/  

  • Tính từ
    có thể sinh con cái