Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phổ biến, sự thịnh hành