Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ubiquity /ju:'bikwəti/  

  • Danh từ
    sự có mặt khắp nơi