Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnipresence /'ɔmni'prezəns/  

  • Danh từ
    sự có mặt ở khắp mọi nơi