Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pervasiveness /pə'veisivnis/  

  • Danh từ
    sự tỏa khắp; sự tràn khắp