Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ubiquitousness /ju:'bikwitəsnis/  

  • Danh từ
    tính có mặt bất cứ nơi nào; tính đồng thời ở khắp mọi nơi