Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commonness /'kɔmənnis/  

  • Danh từ
    tính chất chung, tính chất công, tính chất công cộng
    tính thông thường, tính phổ biến, tính phổ thông
    tính tầm thường, tính thô tục