Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ pretense)
  sự giả vờ, sự giả đò
  their friendliness was only pretence
  tình thân thiết của họ chỉ là giả vờ thôi
  a pretence of sleep
  sự giả vờ ngủ
  điều đòi hỏi; điề kỳ vọng
  không có kỳ vọng là trở thành một chuyên gia về vấn đề đó
  tính kiêu kỳ
  an honest man without pretence
  một người trung thực không kiêu kỳ
  on (under) false pretence
  xem false