Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm giả
    vật làm giả