Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, Phó từ
  không đỗ lại; thẳng một mạch (tàu hỏa, máy bay…)
  a non-stop flight to Tokyo
  bay thẳng một mạch tới Tô-ki-ô
  fly non-stop from New York to Paris
  bay thẳng một mạch từ Niu-oóc tới Pari
  không ngớt; không ngừng
  a non-stop work
  một công việc làm không ngừng (liên tục)
  he chattered non-stop all the way
  nó nói huyên thuyên không ngớt suốt dọc đường