Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unceasingly /,ʌn'si:siŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] không ngừng; [một cách] liên tục