Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continually /kən'tinjʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] liên tục, [một cách] không ngớt