Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unremittingly /,ʌnri'mitiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] không ngừng; [một cách] liên tục