Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfaltering /ʌn'fɔ:ltəriŋ/  

 • Tính từ
  kiên định
  her unfaltering sense of duty
  ý thức kiên định về trách nhiệm của chị ta

  * Các từ tương tự:
  unfalteringly