Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

habitually /hə'bit∫ʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] thường lệ, thường
    Tam is habitually late for school
    Tam thường đi học trễ giờ