Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xúi giục, sự kích động