Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chọc, sự đâm, sự thúc
    (khẩu ngữ) sự thúc; sự giục
    a little gentle prodding may be necessary at this stage
    ở giai đoạn này, thúc nhẹ một ít có thể là cần thiết